Julian

News

Fox Brushing Julian finished learning the Fox Brushing skill
a long time ago
Callopee Completist Julian earned the Callopee Completist badge
a long time ago
Mining IV Julian finished learning the Mining IV skill
a long time ago
Messy Monster Messy Monster added Julian as a friend! (it's mutual)
a long time ago
Kiki Krunch Kiki Krunch added Julian as a friend! (it's mutual)
a long time ago
Nosferatutu Nosferatutu added Julian as a friend! (it's mutual)
a long time ago