Poppysmic

Poppysmic: Sound produced by smacking the lips! =D

News

Arborology IV Poppysmic finished learning the Arborology IV skill
a long time ago
Poppysmic reached level 16
a long time ago
First Eleven Poppysmic earned the First Eleven badge
a long time ago
Furnituremaking II Poppysmic finished learning the Furnituremaking II skill
a long time ago
Teleportation IV Poppysmic finished learning the Teleportation IV skill
a long time ago
Potionmaking II Poppysmic finished learning the Potionmaking II skill
a long time ago