Kaesa

(Kaesa)

News

Herbalism I Kaesa finished learning the Herbalism I skill
a long time ago
Bureaucratic Arts II Kaesa finished learning the Bureaucratic Arts II skill
a long time ago
Master Chef I Kaesa finished learning the Master Chef I skill
a long time ago
Nudgery I Kaesa finished learning the Nudgery I skill
a long time ago
Croppery III Kaesa finished learning the Croppery III skill
a long time ago
Fuelmaking Kaesa finished learning the Fuelmaking skill
a long time ago