TheShwartz

News

Soil Appreciation V TheShwartz finished learning the Soil Appreciation V skill
a long time ago
Soil Appreciation IV TheShwartz finished learning the Soil Appreciation IV skill
a long time ago
Transcendental Radiation II TheShwartz finished learning the Transcendental Radiation II skill
a long time ago
Nudgery I TheShwartz finished learning the Nudgery I skill
a long time ago
Healthy iMG turnover TheShwartz earned the Healthy iMG turnover badge
a long time ago
Bog Specialization TheShwartz finished learning the Bog Specialization skill
a long time ago